Stadgar
Stadgarna för föreningen FKFo antogs 1990.
Stadgarna ändrade 2015 (föreningsnamnet FKBo i §1) samt den 2007-03-20 (ändring i §7).

§ 1
Föreningens namn är Föreningen Kommunal Bostadsanpassning
§ 2
Föreningen har till uppgift att verka för kompetensuppbyggnad inom och effektivisering av bostadsstödsverksamheten.
§ 3
Föreningen skall ej bedriva facklig eller politisk verksamhet.
§ 4
Till medlem i föreningen kan antas person, som i den kommunala förvaltningen arbetar med frågor om bostadsanpassning och person som inom kommunal förvaltning arbetar med närliggande bostadsfrågor.
§ 5
Ansökan om medlemskap i föreningen ställs till styrelsen. Styrelsen fattar beslut om medlemskap.
§ 6
Varje medlem skall till föreningen erlägga fastställd årsavgift senast vid maj månads utgång.
§ 7
Medlem, som motarbetar föreningens syfte, kan uteslutas ur föreningen. Förslag om uteslutning skall av styrelsen framläggas på föreningsmöte och skall av föreningen avgöras genom sluten omröstning.

För antagande av sådant förslag erfordras att minst tre fjärdedelar, dock minst 10, av de röstande stöder förslaget.

Medlem, som utesluts ur föreningen, äger ej rätt att återfå erlagda avgifter.

§ 8
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om högst sju personer bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter jämte två suppleanter.
§ 9
Styrelsen är beslutsför, då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden vid sammanträdet biträder.
§ 10
Föreningens firma tecknas var för sig av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören.
§ 11
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden mellan årsmötena. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Räkenskapshandlingarna skall stå till revisorernas förfogande senast den 1 februari. Revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.
§ 12
Valberedningen väljs vid årsmötet och skall vid nästa ordinarie årsmöte framlägga förslag till de val som skall förrättas vid detta årsmöte.

§ 13
Ordinarie årsmöte skall hållas senast under maj månad, på dag och plats som styrelsen fastställer.

§ 14
Kallelse till årsmötet tillställes medlemmarna genom styrelsens försorg minst tre veckor före årsmötet. Sådan kallelse skall innehålla dagordning för årsmötet samt valberedningens förslag.

§ 15
För ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen fordras beslut av minst två årsmöten. Beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande.

§ 16
Vid föreningens upplösning befintliga tillgångar skall användas för ändamål som föreningen bestämmer.